مجله کاتالیز و نانو کاتالیز (JCN) - اخبار و اعلانات