مجله کاتالیز و نانو کاتالیز (JCN) - واژه نامه اختصاصی